ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА > Открита процедура по ЗОП на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ИКТ продукти" в ОУ "Неофит Рилски"

27 октомври 2014г.
Публична покана по ЗОП на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на ИКТ продукти" в ОУ "Неофит Рилски",
изходящ № 524/27.10.2014г, с уникален номер в АОП ID 9035188


Публична покана PDF документ PDF
Вътрешни правила в ОУ"Неофит Рилски" PDF документ PDF
Документация за участие в поръчка, възлагана чрез публична покана Word документ DOC

06 ноември 2014г.
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на Плик

На основание на чл.101г, ал.1 от ЗОП, във връзка с публична покана ID 9035188, публикувана на 27.10.2014г.
за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на ИКТ продукти" в ОУ "Неофит Рилски",
на 06.11.2014г. от 09:00ч. в Дирекцията на сградата на ОУ "Неофит Рилски" - гр. Габрово,
Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в открита процедура, назначена със Заповед № РД-04-194/06.11.2014г. на Възложителя, ще пристъпи към отваряне на Плик с предлагана цена на допуснатия Участник.Протокол за резултатите PDF документ PDF

07 ноември 2014г. 15:00


Сключване на ДоговорПредложение за изпълнение на поръчката PDF документ PDF
Ценово предложение PDF документ PDF
Декларации по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП PDF документ PDF
Договор PDF документ PDF
Пълномощно PDF документ PDF
Свидетелства за съдимост PDF документ PDF
 
  Начало | Новини | История | Защо тук | Приоритети | Учители | Постижения | Творчество | Галерия | Контакти