Учебен процес  
Местоположение
Местопопложение
Местоположение на ОУ "Неофит Рилски"
Учебен процес

Обучението в ОУ "Неофит Рилски" е целодневно - от 8.00 до 17 часа.
Децата се обучават по утвърдена от МОМН учебна програма.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Базовите предмети са:
  български език, математика, английски език.

Задължително избираема подготовка:
  I клас - Български език и литература, Английски език
  II - VII клас - Български език и литература, Математика

Свободно избираема подготовка:
  Религия, Изобразително изкуство, Здравно образование.

Полуинтернатни групи /занималня/
  По желание на учениците и родителите.

 
Полезна информация
Часово разписание за II-ри учебен срок 2016 / 2017 година

I - II клас
----------------------------------------------------------
III – IV клас
----------------------------------------------------------
V - VIII клас
----------------------------------------------------------
 
МАТЕМАТИКА
ОУ Неофит Рилски
Математика - Неофит Рилски
ОУ Неофит Рилски
Математика - Неофит Рилски
ОУ "Неофит Рилски" отделя изключително внимание на подготовката на учениците по математика. Учебната програма се основава на държавните изисквания, съобразена е с програмния материал, с действащите учебници и най-съвременните дидактически помагала по математика. Предвиждаме допълнителни часове по този фундаментален учебен предмет. Чрез "ЗИП МАТЕМАТИКА" за работа с изявените ученици се акцентира върху използването и усвояването на нестандартни методи при решаване на задачите. Работи се с учебни помагала, използвани в СМГ, както и със сборници с конкурсни теми от различни математически състезания.


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ОУ Неофит Рилски
Български език и литература - Неофит Рилски
ОУ Неофит Рилски
Български език и литература - Неофит Рилски
Целта на обучението по български език и литература, е да формира личности, адекватни на новото време - с отлични комуникативно-речеви способности и умения за самостоятелно мислене. Сериозен акцент се поставя на писмената култура на учениците, провокирани да създават оригинални собствени текстове. Изградили богата езикова и литературна култура, нашите ученици са конкурентно способни и готови да се реализират в други престижни учебни заведения.


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ОУ Неофит Рилски
Английски език - Неофит Рилски
ОУ Неофит Рилски
Английски език - Неофит Рилски
Училището отделя изключително внимание на чуждоезиковата подготовка. Започва се със ЗИП АНГЛИЙСКИ ЕЗИК в ПЪРВИ КЛАС и се продължава с програма, по 3 часа седмично, до края на обучението. Работи се в малки групи съобразно избора на език и нивото на учениците. Подготовката им е поверена на висококвалифицирани специалисти, използващи световно признати учебни програми. Чуждоезиковото обучение е съчетано с многообразни дейности и игри. Всяка учебна година учениците имат възможност за използване на езика чрез комуникация с други деца от различни държави.


История и География
ОУ Неофит Рилски
История и География - Неофит Рилски
ОУ Неофит Рилски
История и География - Неофит Рилски
Учебният процес по История и цивилизация и География и икономика е подчинен на принципа "Учи теорията и изследвай в практиката".
Часовете са динамични, увлекателни и съобразени с методическите новости. Акцентира се на личната инициатива на учениците и използваните разнообразни методи и подходи в работата с тях. Изготвят се постери и информационни табла, доклади презентации, свързани с изучавания материал.
Атрактивни са учебните екскурзии по време на които наученото в клас се наблюдава в реалността. Традиционно учениците посещават най-интересните исторически и географски обекти в България.


Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда и Човекът и природата
ОУ Неофит Рилски
Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда и Човекът и природата - Неофит Рилски
ОУ Неофит Рилски
Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда и Човекът и природата - Неофит Рилски
В обучението по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда и Човекът и природата се постига единство на специфичните знания и практическите умения. Формира се отношение към мястото, ролята и отговорностите на учениците към себе си и природата.
Богатата и разнообразна материална база с традиционните помагала и нагледни материали в кабинета по Биология и Химия се съчетава със съвременните информационни технологии и дава възможност за повишаване на интереса и ативното участие на подрастващите в учебния процес.


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ОУ Неофит Рилски
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - Неофит Рилски
ОУ Неофит Рилски
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - Неофит Рилски
Часовете по изобразително изкуство са един необятен свят от емоции в синхрон с усвояването на знания и умения. Изобразителното изкуство е предмет, който възбужда въображението, ангажира мисленето, възпитава усет към красота и творчество. В училище ОУ "Неофит Рилски" учениците творят, пречупвайки света през своето индивидуално мислене и собствен душевен мир.


МУЗИКА
ОУ Неофит Рилски
МУЗИКА - Неофит Рилски
ОУ Неофит Рилски
МУЗИКА - Неофит Рилски
Часовете по музика в ОУ "Неофит Рилски" са изпълнени с емоция. Учениците разучават и пеят песни с удоволствие. Учат се на правилно интониране, ритъм и ансамблово пеене. С голямо желание опитват да творят и собствени композиции по зададени текстове.
Наред с песенния материал заедно поставяме и основата на една богата музикална култура - децата с интерес слушат разкази за композитори, пишат нотите и изучават тайните на българския фолклор.
В ОУ "Неофит Рилски" непрекъснато работим и в интеграция на други учебни предмети. Съчетаваме обучението по музика с обучението по литература, изобразително изкуство, английски и немски език, и по този начин с успех се развива творческото мислене у децата.


СПОРТ
ОУ Неофит Рилски
СПОРТ - Неофит Рилски
ОУ Неофит Рилски
СПОРТ - Неофит Рилски
ОУ Неофит Рилски
СПОРТ - Неофит Рилски
ОУ Неофит Рилски
СПОРТ - Неофит Рилски
Спортът в училище "ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ" е задължителна част от учебната програма. Богатата и разнообразна материална база - футболно игрище, баскетболно и волейболно игрище, самостоятелен физкултурен салон - спомага за ефективното провеждане на спортните занимания.
Часовете по физическо възпитание включват:
- Обща физическа подготовка
- Плуване
- Лечебна физкултура
- Футбол
- Волейбол
- Баскетбол
- Карате
- Спортни танци
- Аеробика


КЛАСНИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ОУ Неофит Рилски
КЛАСНИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - Неофит Рилски
ОУ Неофит Рилски
КЛАСНИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - Неофит Рилски
Учебни екскурзии.
ОУ Неофит Рилски
КЛАСНИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - Неофит Рилски
ОУ Неофит Рилски
КЛАСНИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - Неофит Рилски
Зелени училища.
ОУ Неофит Рилски
КЛАСНИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - Неофит Рилски
ОУ Неофит Рилски
КЛАСНИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - Неофит Рилски
Училищен бюфет и стол с разнообразни закуски и топъл обяд, безплатни закуски за учениците от I до IV клас.
ОУ Неофит Рилски
КЛАСНИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - Неофит Рилски
ОУ Неофит Рилски
КЛАСНИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - Неофит Рилски
Занятия на Карате клуб "Столетов" и занятия по модерен балет и народни танци във физкултурния салон на училището.
ОУ Неофит Рилски
КЛАСНИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - Неофит Рилски
ОУ Неофит Рилски
КЛАСНИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - Неофит Рилски
Педагогически съветник с утвърден професионализъм и опит в обучението и възпитанието на деца.
Отлично медицинско обслужване.
 
  Начало | Новини | История | Защо тук | Приоритети | Учители | Постижения | Творчество | Галерия | Контакти